Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Asianajotoimisto Legato Oy (y-tunnus 3091501-7)
Selina Holmas-Rasila, [email protected]

Rekisteröidyt

Rekisterissämme käsitellään nykyisten ja entisten yksityisasiakkaiden ja yritysasiakkaidemme yhteyshenkilöiden sekä vastapuolten henkilötietoja. 

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Asianajotoiminta edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Rekisterin käyttötarkoituksena on asiakkaiden henkilötietojen oikea ja ajantasainen hallinta asiakkuuden aikana, esteellisyyksien selvittäminen, asiakasrekisterin ylläpito ja kehittäminen sekä reklamaatioiden hallinta. Tiedot vastapuolista tarvitaan mahdollisten esteellisyyksien selvittämiseksi ja poissulkemiseksi.

Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään asiakkaiden henkilö- ja yhteystietoja sekä muita asiakkuuteen ja toimeksiannon hoitamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:

 • Etu- ja sukunimi
 • Henkilötunnus
 • Postiosoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Verkkolaskuosoite tai laskutussähköpostiosoite

Lisäksi käsittelemme toimeksiantojen hoitamisen yhteydessä lakiin perustuvia, toimeksiantojen hoitamisen kannalta välttämättömiä henkilötietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyiltä itseltään sekä tarvittaessa julkisista lähteistä, lähinnä Väestötietojärjestelmästä.

Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu asianajotoimiston järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä.

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Rekisterinpitäjä käyttää ulkopuolisia alihankkijoita tietojen käsittelyssä. Näitä ovat esimerkiksi laskutusjärjestelmiä ylläpitävät yhtiöt. Henkilötietoja ei muutoin luovuteta pääsääntöisesti kolmansille osapuolille. Henkilötietoja käsittelevät alihankkijat ja muut teknistä ylläpitoa hoitavat yhteistyökumppanit voivat siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Alihankkijoiden kanssa on voimassaolevat tietosuoja-asetuksen mukaiset henkilötietojen käsittelyä koskevat sopimukset. Henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Asiakastiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on asianajotoimiston asiakas ja sopimukseen perustuvan reklamaatio- ja vastuuajan. Asiakkuuden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan asiakkuuden päättymisestä, ellei tietoa ole tarpeen säilyttää esteellisyyden selvittämiseksi. Suostumukseen perustuvat tiedot säilytetään, kunnes suostumus peruutetaan.

Rekisteröidyn oikeudet

Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
 • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat asianajotoimiston käsittelemät henkilötiedot;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojensa poistamista;
 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
 • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on asianajotoimiston oikeutettu etu;
 • saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, asianajotoimisto käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti;
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Asianajotoimisto voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Asianajotoimisto voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. 

Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpakka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojakäytännön mukaisesti.

Pakolliset tiedot

Pakollisia tietoja ovat asiakkaan perustiedot ja yksilöintitiedot. Perusteena on asianajotoimintaa koskevien lakien noudattaminen.

Sopimussuhteissa olevat tahot:
Sopimuskumppanin perustiedot, luottosuhteessa luoton perinnän edellyttämät tiedot (hetu).

Seuraus mikäli tietoja ei luovuta

Asiakkuutta ei voida aloittaa ilman pakollisten tietojen luovuttamista.

Muut henkilötietolähteet

Tietoja saadaan myös asiakasyrityksiltä, alihankkijoilta ja muilta yhteistyökumppaneilta. Tietoja kerätään myös tietopalveluita myyviltä alihankkijoilta. Tietoja kerätään toimeksiantojen aikana myös vastapuolilta ja viranomaisilta. Nämä tahot toimivat itsenäisinä rekisterinpitäjinä ja vastaavat toimitetuista henkilötiedoista ja niiden lainmukaisuudesta.

Yhteydenotot

Selina Holmas-Rasila, puh. 040 703 8428, [email protected]
Asianajotoimisto Legato Oy, Heikkiläntie 7, 00210 Helsinki.

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan tarkentaa tai päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä ilmoitus on viimeksi päivitetty (5.4.2020)