Palvelumme

xxx

xxxx

Lasten huolto ja tapaamisoikeus

Jos vanhemmat eivät pääse avio- tai avoeron jälkeen sopimukseen yhteisten lapsien huollosta, asumisesta ja tapaamisista, ainoa tapa saada asiaan ratkaisu on viedä asia käräjäoikeuden päätettäväksi. Tätä ennen on hyvä käydä sovintoneuvotteluja ja määritellä selkeästi oma tavoite riitakysymysten suhteen. Avustamme asiakastamme sovintohakuisesti, mutta periksiantamattomasti kaikissa asian eri vaiheissa. Varsinaisten oikeudenkäyntien lisäksi avustamme asiakkaitamme myös tuomioistuimessa tapahtuvassa asiantuntija-avusteisessa sovittelussa.

Sulje
xxx

xxxx

Testamentit ja edunvalvontavaltakirjat

Testamentilla voi määrätä etukäteen sen, kenelle ja millaisilla ehdoilla oma omaisuus menee kuoleman jälkeen. Jos testamenttia ei ole, perimys määräytyy laissa olevan perimysjärjestyksen mukaan. Testamentilla voi muuttaa (osittain) laillista perimysjärjestystä, varautua poikkeaviin tilanteisiin, turvata puolison tai muun läheisen asemaa sekä vaikuttaa suotuisasti perillisten perintöverotukseen. Huolella laadittu testamentti on yleensä omiaan ehkäisemään tarpeettomia riitoja perillisten kesken.

Testamentin suurin arvo on siinä, että sillä on mahdollista varmistaa, että perimys tapahtuu mahdollisimman pitkälle omien toiveiden mukaisesti. Erityisen tärkeää testamentin laatiminen on uusperheessä tai avoliitossa eläville.

Edunvalvontavaltakirjalla voi varautua jo etukäteen tilanteeseen, jossa ei joko pysyvästi tai tilapäisesti kykene hoitamaan omia taloudellisia ja muita asioitaan. Edunvalvontavaltakirjalla voi valtuuttaa luotetun henkilön hoitamaan asioita puolestaan. Valtakirjan sisällöllä voi vaikuttaa myö. s tapaan, jolla asioita hoidetaan. Edunvalvontavaltakirja tulee voimaan, kun maistraatti on vahvistanut sen päätöksellään. Edunvalvontavaltakirjan laatiminen on järkevää pian täysi-ikäistymisen jälkeen – onnettomuuksia, äkillisiä sairaskohtauksia ym. tapahtuu myös nuorille. Tällöin on tärkeää, että taloudelliset ja muut omat asiat eivät jää hoitamatta pitkäksi aikaa. Holhoustoimilain mukaisen edunvalvojan määrääminen vie helposti moninkertaisen ajan verrattuna edunvalvontavaltakirjan vahvistamiseen. Edunvalvontavaltakirjalla asioiden hoitaminen on joustavampaa ja helpompaa, koska oikeustoimet eivät pääsääntöisesti edellytä maistraatin lupa. Edunvalvontavaltuutetun ei myöskään toisin kuin edunvalvojan tarvitse antaa vuositiliä maistraatille.

Sulje
xxx

xxxx

Perunkirjoitus ja perinnönjako

Perukirjan tulee sisältää tiedot vainajan oikeudenomistajista (kuolinpesän osakkaat), vainajan sekä mahdollisen lesken varoista ja veloista sekä muista kuolinpesän varallisuusasemaan ja perimykseen vaikuttavista seikoista. Perunkirjoitus tulee pitää kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta, ja se toimii pohjana myöhemmin tehtävälle perinnönjaolle. Perintövero määrätään perukirjan sisältämien tietojen perusteella.

Perinnönjako voidaan toimittaa sen jälkeen, kun pesän velat on maksettu ja pesä on muutenkin selvitetty. Perinnönjako voidaan tehdä joko kuolinpesän osakkaiden kesken laatimalla jakoa koskeva sopimus (sopimusjako) tai hakemalla tätä tehtävää varten pesänselvittäjä ja -jakaja (toimitusjako). Perinnönjaossa on tärkeää huomioida myös mahdolliset veroseuraamukset.

Sulje
xxx

xxxx

Lasten elatusapu ja koulutusavustus

Lapsella on lain mukaan oikeus riittävään elatukseen. Lapsen elatuksesta vastaavat hänen vanhempansa elatuskykynsä mukaan. Vanhempi voidaan velvoittaa suorittamaan lapselle elatusapua, mikäli lapsi ei asu pysyvästi hänen luonaan. Pääsääntöisesti se vanhemmista, jonka luona lapsi ei asu, velvoitetaankin osallistumaan lapsen elatukseen maksamalle tälle elatusapua. Elatusapu maksetaan kuitenkin aina lapsen kanssa asuvan vanhemman tilille. Elatusavun määrä perustuu laskelmaan, jossa ohjeena käytetään Oikeusministeriön ohjetta lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi (Oikeusministeriön julkaisu 2007:2). Laskelmassa huomioidaan kummankin vanhemman tulot sekä pakolliset asumis-, työmatka- ja sairaudenhoitomenot. Oikeusministeriön ohje ei ole sitova, mutta sillä on vahva ohjaava vaikutus sekä sosiaaliviranomaisten että tuomioistuimen toiminnassa.

Lapsen täytettyä 18 vuotta hän ei ole enää oikeutettu saamaan elatusta vanhemmiltaan. Mikäli hän tuossa vaiheessa käy lukiota tai muuta toiseen asteen koulutusta, vanhempi voidaan määrätä maksamaan hänelle koulutusavustusta. Koulutusavustuksen tarkoituksena on kattaa lapsen koulutuksesta aiheutuvia kustannuksia ja myös hänen pakollisia elinkustannuksiaan sikäli, kun hän ei vielä pysty itse omalla ansiotyöllään niistä huolehtimaan.

Sulje
xxx

xxxx

Avioehtosopimukset

Aviopuolisoilla on lähtökohtaisesti avio-oikeus kaikkeen toistensa omaisuuteen. Avioliiton päättyessä joko avioeroon tai kuolemaan tulee tehtäväksi ositus, jossa kumpikin saa avio-osansa verran omaisuutta. Avio-osa on puolet puolisoiden yhteenlasketusta nettovarallisuudesta. Avio-oikeuden nojalla varakkaampi osapuoli joutuu maksamaan toiselle tasinkoa. Avioehtosopimuksella avio-oikeus voidaan sulkea pois joko kokonaan tai osittain. Avioehtosopimuksen voi tehdä ennen avioliiton solmimista tai sen aikana ennen avioeron vireille tuloa.

Sulje
xxx

xxxx

Ositukset

Mikäli aviopuolisot eivät ole tehneet avioehtosopimusta, tulee avioliiton päätyttyä tehtäväksi ositus.

Osituksessa kartoitetaan kummankin avio-oikeuden alaiset varat ja velat sekä laaditaan osituslaskema, jonka pohjalta määritetään tasingonmaksuvelvollisuus ja tasingon määrä. Osituksen yhteydessä on syytä huomioida myös muut puolisoiden väliset taloudelliset kysymykset kuten yhteiset velka-asiat ja mahdolliset keskinäiset saatavat. Osituksesta on mahdollista sopia puolisoiden kesken. Mikäli sopimukseen ei päästä, kumpikin puolisoista voi hakea käräjäoikeudelta pesänjakajan määräämistä suorittamaan ositus. Ositus voidaan tehdä milloin tahansa avioeron vireille tulon jälkeen. Takarajaa osituksen tekemiselle ei ole, koska oikeus vaatia ositusta ei lähtökohtaisesti vanhene. On kuitenkin suositeltavaa tehdä ositus melko pian avioliiton päätyttyä, jotta kysymys osituksen toteuttamisesta ei nouse esiin esimerkiksi vuosikymmenten jälkeen toisen puolison perunkirjoituksen ja perinnönjaon yhteydessä.

Sulje
xxx

xxxx

Lastensuojeluasiat

Valitukset hallinto-oikeuteen kiireellisistä sijoituksista ja huostaanotoista.

Sulje
xxx

xxxx

Rikosoikeudenkäynnit

Avustamme sekä rikoksesta epäiltyjä että rikoksen uhreja. Oikeudenmukaisuus on rikosprosessissa kaiken a ja o. Rikoksen uhri tarvitsee kaiken mahdollisen tuen rikosprosessin aikana sekä ansaitsee riittävän korvauksen kokemastaan oikeudenloukkauksesta. Avustamme asianomistajaa rikosperusteisen vahingonkorvausvaatimuksen määrittelyssä ja vaatimuksen ajamisessa rikosoikeudenkäynnissä. Rikoksesta epäillyn suhteen tärkeintä on oikeus tehokkaaseen puolustukseen sekä syyttömyysolettaman noudattamiseen kaikissa prosessin vaiheissa. Avustamme sekä asianomistajia että rikoksesta epäiltyjä esitutkinnasta lainvoimaiseen tuomioon saakka.

Sulje
xxx

xxxx

Kauppa- ja lahjakirjat

Osana perintösuunnittelua voi olla järkevää myydä tai lahjoittaa omaisuutta perillisille jo omana elinaikana. Tätä ennen on syytä käydä läpi kattavasti kokonaistilanne ja tavoitteet. Asiakirjojen huolellinen laatiminen on hyvin tärkeä riitaisuuksien ennaltaehkäisemiseksi.

Sulje
xxx

xxxx

Muut

Avustamme lisäksi muun muassa velkomusasioissa sekä asumiseen liittyvissä riidoissa (vuokrariidat, asuntokauppaan liittyvät erimielisyydet).

Mikäli emme itse voi auttaa toimeksiannon hoitamisessa, autamme luotettava ammattilaisen löytämisessä.

Sulje

Voimmeko auttaa? Ota yhteyttä maksutonta alkuneuvottelua varten.